Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy

Organizacja
Dołączyła: 06.09.2016 | ID: 923
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

O nas

Cele działania: 
1. Szeroka działalność edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 
2. Działanie ukierunkowane na wspieranie i integrowanie różnych środowisk o zasięgu regionalnym i krajowym; 
3. Profilaktyka przemocy w każdej płaszczyźnie życia; 
4. Badania naukowe i publikacja książek.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- Zrzeszanie organizacji pozarządowych, rzecznictwo interesów
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- wydawnictwa, publikacje
- szkolenia, warsztaty, konferencje
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Nazwa
Razem Przeciw Przemocy
Miasto
Gdańsk
Kod pocztowy
80-770
Ulica
Śluza 6
Telefon
660764572

NIP
586-20-88-774
REGON
192765185
KRS
0000116914

Strona www
https://www.facebook.com/RazemPrzeciwPrzemocy/
Strona fanpage
https://www.facebook.com/RazemPrzeciwPrzemocy/
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU